Kaloisten kyläyhdistys ry

 Säännöt

Säännöt on hyväksytty kyläyhdistyksen vuosikokouksessa 26.3.2015 ja vahvistettu Yhdistysrekisterissä 11.8.2015

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kaloisten kyläyhdistys ry. Kotipaikkana on Hämeenlinnan kaupunki. Yhdistys on suomenkielinen.

2. Toiminnan tarkoitus ja laatu

Toiminnan tarkoitus on edistää entisen Rengon kunnan eteläisten kylien Asemin, Kaloisten, Vehmaisten ja Ahoisten sekä lähiseudun kylien asukkaiden elinoloja ja viihtyvyyttä.

Päämäärien toteuttamiseksi yhdistys

a) edustaa jäsenkuntaansa suhteessa hallintoviranomaisiin sekä tekee jäsenkunnan taloudellista ja yhteiskunnallista asemaa edistäviä aloitteita,
b) tiedottaa toimintansa merkityksestä, jäsenistönsä tarpeista sekä toiminnan tuloksista,
c) järjestää toimialueellaan kokouksia, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia,
d) huolehtii jäsenkuntansa virkistys- ja vapaa-ajantoiminnoista järjestämällä retkiä, juhlia, tansseja yms. tilaisuuksia,
e) voi harjoittaa ravitsemistoimintaa,
f) voi edistää tarkoituksensa toteuttamista muilla samankaltaisilla tavoilla kuin edellä kohdissa a-e mainitut.

Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton ja taloudellista voittoa tavoittelematon: ts. kerääntyneet varat käytetään edellä esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tarkoituksena on säilyttää maaseutu elinvoimaisena sekä lisätä koko seudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja säilyttää kylien perinteitä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia, se voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä voi toimeenpanna asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus, josta käytämme nimeä kylätoimikunta.

Kyläkokouksessa vahvistetut jäsenetuudet myönnetään jäsenille, jotka ovat olleet yhdistyksessä yli vuoden.

Kannattajajäseninä voivat yhdistykseen kuulua kaikki toimintaamme myötämielisesti suhtautuvat oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka sitoutuvat maksamaan näille kyläkokouksessa vahvistetut jäsenmaksut.

Kyläkokous voi kylätoimikunnan ehdotuksesta kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi henkilön, joka erikoisen ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen toimintaa ja päämääriä.

4. Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti kylätoimikunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta kyläkokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Kylätoimikunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt vähintään kahden vuoden erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden ja maksamisajankohdan päättää kyläkokous erikseen kummallekin jäsenryhmälle.

6. Kylätoimikunta

Yhdistyksen asioita hoitaa kylätoimikunta, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6–8 jäsentä. Kylätoimikunnan puheenjohtajan jäsenyys kestää kerrallaan yhden toimikauden ja kylätoimikunnan muu jäsenyys kestää kerrallaan 2 toimikautta (toimikausi = kalenterivuosi). Puheenjohtaja voidaan valita enintään kolmeksi toimikaudeksi peräkkäin.

Toimikunnan muu jäsenistö uusiutuu siten, että puolet on erovuorossa vuosittain.

Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen yhden lepovuoden jälkeen.
Kylätoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, kuten jäsenvastaavan ja tiedottajan.

Kylätoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet kylätoimikunnan jäsenistä sitä vaatii.

Kylätoimikunta voi kokoontua myös teknisen apuvälineen avulla (puhelimitse, internet-yhteyden kautta, tms.) , jos niin on järjestäytymiskokouksessa sovittu.

Kylätoimikunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä yhteensä vähintään puolet toimikunnan jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa kylätoimikunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja kylätoimikunnan vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa kaksi viikkoa ennen vuosikokousta kylätoimikunnalle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää kalenterivuosittain kaksi varsinaista kokousta kylätoimikunnan määräämänä ajankohtana: kevätkokouksen huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokouksen marraskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun kyläkokous niin päättää, tai kun kylätoimikunta katsoo sen aiheelliseksi, tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kylätoimikunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty kylätoimikunnalle.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänensä antaneista. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen

Kylätoimikunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta paikallisessa sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella.

Kylätoimikunnan kokoukset on kutsuttava koolle vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta kausittain sovittavalla tavalla.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus, ja toiminnantarkastajan lausunto
6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kylätoimikunnalle ja muille tilivelvollisille
7) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8) Käsitellään kokoukseen tuodut ilmoitusasiat
9) Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus varsinaisten jäsenten sekä kannattajajäsenten osalta
6) Valitaan kylätoimikunnalle puheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle
7) Valitaan kylätoimikuntaan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi
8) Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
9) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10) Käsitellään kokoukseen tuodut ilmoitusasiat
11) Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti kylätoimikunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.